การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา บช.582