พว.1101 จุลชีวและปรสิตวิทยา ปีการศึกษา 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)

รายวิชา พว.1101จุลชีวและปรสิตวิทยา ปีการศึกษา2559

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 25