930-204 Tourist Behavior

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว