เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BUS-311 Research Methodology in Management 1/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการทำวิจัย: การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอ ผลการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย และจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัย

Philosophy and management research methodology, the importance of research, process of research: planning, design, hypotheses, data collection, data analysis, interpretation of results, research report, presentation, applying of research results and research ethics.