ฺBIOL 2401 พันธุศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างไมโทซิสและไมโอซิส กฎเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การทำงานและการควบคุมการแสดงออกของจีน การกลายระดับจีนและโครโมโซม การกำหนดเพศ การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ พันธุศาสตร์ของประชากร พันธุวิศวกรรมและพันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่