929-321 Industrial Economics (1/2559)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 929-321 Industrial Economics สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ