เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-321 Industrial Economics (1/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา 929-321 Industrial Economics สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการ