รายวิชา ๙๙๓-๑๐๑ สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) ปีการศึกษา 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้