เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา ๙๙๓-๑๐๑ สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้