รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ รหัส 993-491 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่มีภาวะเบี่ยงเบนเล็กน้อย ผิดปกติและมีภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งทารกแรกเกิดปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย