เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ รหัส 993-491 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่มีภาวะเบี่ยงเบนเล็กน้อย ผิดปกติและมีภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งทารกแรกเกิดปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย