เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สถานการณ์ความต้องการของตลาด คุณสมบัติทางด้านโภชนาการ เคมี-กายภาพ และชีวเคมีของสัตว์น้ำและสาหร่าย สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ การเก็บรักษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเพิ่มคุณค่าของสัตว์น้ำและสาหร่ายเศรษฐกิจ การนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์