homeพล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
person
พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

ผู้สอน
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
21161

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สถานการณ์ความต้องการของตลาด คุณสมบัติทางด้านโภชนาการ เคมี-กายภาพ และชีวเคมีของสัตว์น้ำและสาหร่าย สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ การเก็บรักษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเพิ่มคุณค่าของสัตว์น้ำและสาหร่ายเศรษฐกิจ การนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)