homeพล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
personperson_add
พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

ผู้สอน
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21161

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สถานการณ์ความต้องการของตลาด คุณสมบัติทางด้านโภชนาการ เคมี-กายภาพ และชีวเคมีของสัตว์น้ำและสาหร่าย สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ การเก็บรักษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเพิ่มคุณค่าของสัตว์น้ำและสาหร่ายเศรษฐกิจ การนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)