ผู้สอน
วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21161

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

สถานการณ์ความต้องการของตลาด คุณสมบัติทางด้านโภชนาการ เคมี-กายภาพ และชีวเคมีของสัตว์น้ำและสาหร่าย สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ การเก็บรักษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเพิ่มคุณค่าของสัตว์น้ำและสาหร่ายเศรษฐกิจ การนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์