เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1-2016_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม_ไฟฟ้า (เทียบ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงเคมี สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางความร้อน กระบวนการผลิตของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์และการใช้งานวัสดุ