1-2016_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม_ไฟฟ้า (เทียบ)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงเคมี สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางความร้อน กระบวนการผลิตของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์และการใช้งานวัสดุ