เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-400 Co-curricular activities I

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

http://iw.libarts.psu.ac.th/student-affairs/index....

ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประเภทโครงการ
1. บำเพ็ญประโยชน์
2. วิชาการ
3. ศิลปวัฒนธรรม
4. กีฬา
5. อื่นๆ


กิจกรรมเพื่อส่งเสริม / การบรรลุเป้าหมาย
1. จิตสำนึกสาธารณะ: พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
2. ทักษะสังคม: วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ความภูมิใจในสถาบัน : ความเป็นลูกพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต
4. ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม : ความเป็นประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ : สุขภาพ
  • กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมส่วนร่วมโดยเน้นสังคมผู้ขาดโอกาสจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ การเปิดโลกทัศน์สู่สากล การแสดงออก ทักษะทางภาษา/คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  • กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต/การศึกษา ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทพระบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความภาคภูมิใจในสถาบัน การแต่งกายที่ถูกระเบียบและกิจกรรมการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวในลูกสงขลานครินทร์
  • กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมหลอมรวมพหุวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
  • กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกายสันทนาการ การพัฒนาสมาธิ และพัฒนาจิต