ฟิสิกส์แผนใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

4101309 3(3-0-6) ฟิสิกส์แผนใหม่ Modern Physics

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดำ คุณสมบัติคู่ของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ์ เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี และอนุภาคมูลฐาน