411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน (Writing for Mass Communication)
กลุ่ม 01
ห้องเรียน 19309
เวลาเรียน อังคาร (13.00-14.50)