เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 411-414 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน (Writing for Mass Communication)
กลุ่ม 01
ห้องเรียน 19309
เวลาเรียน อังคาร (13.00-14.50)