เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร 993-171 ปี 59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มอ ปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เลือกสรร ทีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการ PDCA และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำโครงการ รู้จักการพัฒนาตนเองและวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยการสะท้อนคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

๒.๒ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๒.๒.๑ เพื่อตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และเรียนรู้การทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

๒.๒.๓ เพื่อส่งเสริมในนักศึกษาเข้าใจชุมชน วัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลต่างวัฒนธรรม