ผู้สอน
นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร 993-171 ปี 59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21184

สถานศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มอ ปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

๒.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เลือกสรร ทีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการ PDCA และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำโครงการ รู้จักการพัฒนาตนเองและวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยการสะท้อนคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

๒.๒ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๒.๒.๑ เพื่อตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และเรียนรู้การทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

๒.๒.๓ เพื่อส่งเสริมในนักศึกษาเข้าใจชุมชน วัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลต่างวัฒนธรรม