เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 ปี 59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มอ ปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของประสบการณ์ภาคสนาม

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา นักศึกษาสามารถ

๒.๑.๑ ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เหมาะสม และคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

๒.๑.๒ ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการดูแลอย่างเอื้ออาทร และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน แก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนและมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต

๒.๑.๓ ฝึกเทคนิคการพยาบาลทั่วไปและเฉพาะอย่างที่จำเป็นในการปฏิบัติพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่

๒.๑.๔ วางแผนจำหน่ายผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒.๑.๕ ให้การพยาบาลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ ได้ถูกต้องเหมาะสม

๒.๑.๖ วิเคราะห์และสะท้อนคิดการปฏิบัติการพยาบาลของตนเอง และเพื่อนนักศึกษาในด้านกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม