เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-311 การจัดการคุณภาพเชิงรวม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการคุณภาพ ความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ สารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ