วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน