วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

น้ำอ้อย อ้อย

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน