แหล่งสารสนเทศ (Information Sources)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา

ความหมายและความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์