แหล่งสารสนเทศ (Information Sources)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา

ความหมายและความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์