427-421 Medical Sociology (สังคมวิทยาการแพทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตและสุขภาพอนามัย ความเจ็บป่วย ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษา สถาบันและระบบที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ