เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

421-332 Database Design

เกี่ยวกับชั้นเรียน

421-332 Database Design

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย เพื่อใช้งานธุรกิจและหน่วยงานต่าง ๆ ได้
  2. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ภาษาจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) ระบบปฏิบัติงานจริงได้
  3. เพื่อนักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมได้