เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-321 Politics and Government in Southeast Asia (เทอม 1 ปีการศึกษา 2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-321 Politics and Government in Southeast Asia

(ภาษาไทย) โครงสร้างทางการเมืองและการปกครอง นโยบายทางการเมืองภายในและต่างประเทศของกลุ่มประเทศในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นภูมิภาคมลายู และรวมทั้งการเมืองมลายูโพ้นทะเล

(ภาษาอังกฤษ) Political and government structure; both national and foreign policies of countries in Southeast Asia emphasis on Nusantara and including politics of Malay diaspora.