Anthropological Theory

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติ และพัฒนาการของทฤษฎีทางมานุษยวิทยานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ผ่านการอ่านงาน อธิบาย วิพากษ์ วิจารณ์ และสามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในสนามของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม