เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Anthropological Theory

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประวัติ และพัฒนาการของทฤษฎีทางมานุษยวิทยานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ผ่านการอ่านงาน อธิบาย วิพากษ์ วิจารณ์ และสามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในสนามของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม