ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปฐมวัย 1-2559 การจัดการชั้นเรียน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21229

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการประสานประโยชน์ การมีภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการชั้นเรียน การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กรและสามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดทำโครงการทางวิชาการ และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน