ห้องม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต