เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-411 Seminar in Malay Studies(เทอม 1 ปีการศึกษา 2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

(ภาษาไทย) จัดกลุ่มอภิปรายปัญหาร่วมสมัยที่น่าสนใจสาขามลายูศึกษาโดยอาศัยหลักวิชาการหรือ

ทฤษฎีต่างๆ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

(ภาษาอังกฤษ) Group seminar on contemporary relevant issues in Malay Studies based