เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-412 Senior Project in Malay Studies (เทอม 1 ปีการศึกษา 2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

(ภาษาไทย) การศึกษารายบุคคลสาหรับนักศึกษาวิชาเอกมลายูศึกษาที่สนใจและต้องการความ

ชานาญเฉพาะเรื่อง ได้แก่งานค้นคว้าและ/หรือฝึกงาน นักศึกษาจะต้องเสนอรายงานที่มีคุณภาพเป็น

ภาษามลายูหรือภาษาไทย

(ภาษาอังกฤษ) Malay Studies majors’ independence study according to their interest

and/or apprenticeship; paper presentation in Thai or Malay Language.