ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ (วิชางานอาชีพคอมฯ)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานอาชีพคอมฯ