Successor Development Program

ณัฐวุฒิ หนูหมื่น

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมพร้อมเข้าสู่การเปิดมุมมองของหัวหน้าเพื่อให้สามารถ Action ใน Role ของหัวหน้าได้