427-211 social organization ภาคเรียนที่ 1 /59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มหรือองค์การทางสังคมทั้งรูปนัยและอรูปนัย ทฤษฎีการจัดการ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นา รวมทั้งปัญหาอันเนื่องด้วยองค์การทางสังคม