3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ