3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ