เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/2559 412-111 Basic Chinese I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การถ่ายเสียงภาษาจีนด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ การสนทนาและการทักทายเบื้องต้น หลักการสร้างและเขียนตัวอักษรจีนพื้นฐาน เรียนรู้อักษรจีนประมาณ 500 ตัว

Pinyin Romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, vowels and tones; practice of simple dialogs and greetings; basic Chinese characters, their combination and orders of strokes; 500 Chinese characters acquired