441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกาหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ