เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกาหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ