เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

936-473 汉语写作与演讲 การเขียนและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิปัตย์ นิตย์นรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รายวิชา 936-473 การเขียนและสุนทรพจน์ภาษาจีน (Chinese Writing and Speech) 汉语写作与演讲 จะเป็นการต่อยอดมาจากวิชา ๙๓๖-๓๘๘ การเรียนภาษาจีนธุรกิจ (Chinese For Business Writing) 商务汉语写作 ซึ่งนักศึกษาจะสามารถหยิบใช้ศัพท์ รูปแบบภาษาไวยกรณ์ภาษาจีนที่ใช้ในการร่างสุนทรพจน์ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะและเทคนิคที่ใช้ในการพูดสุนทรพจน์ในสถานการณ์ต่างๆ