เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Otology 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 รายวิชา โสตศอนาสิกวิทยา ปีการศึกษา2559 (3000525)

เพื่อการเรียนรู้ในประเด็นเรื่อง

- Clinical audiology

- Disease of external ear

- Disease of middle ear

- Disease of inner ear

- Hearing loss

- Vertigo

- Facial nerve paralysis