เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

postpartum care unit

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดาพร กมลวารินทร์

คณะพยาบาลศา่สตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพสตรีระยะหลังคลอด ที่มีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยและมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ตลอดจนสตรีที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการที่พบบ่อย และทารกแรกเกิด เน้นการดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมของครอบครัว คำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง