ผู้สอน
วิกิจ ผินรับ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปัญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21283

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสอบโครงร่าง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา