การฝึกปฏิบัติวิชาชีระหว่างเรียน ป.บัณฑิต BS 01

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน