(1/59: SEC 02) 242-305 DATABASE SYSTEMS

คำอธิบายชั้นเรียน

Section 02 1/2559

242-305 ระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEMS

3(3-0-6)

เพื่อ ให้นักศึกษาสามารถ บอกหลักการและความมุ่งหมายของระบบฐานข้อมูลได้ อธิบายรายละเอียดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ บอกความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลได้ เขียนคำสั่งโดยภาษาสำหรับประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อการนิยามข้อมูล และการเรียกค้นข้อมูลได้ สามารถอธิบายกระบวนการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย การออกแบบทางกายภาพของฐานข้อมูลได้ และสามารถระบุถึงเทคโนโลยีฐานข้อมูลในปัจจุบัน