การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MAIP ด้วยโปรแกรม Class Start เรื่องการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Powerpoint 2010 ม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญในการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน การสร้างงานนำเสนอและนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ ฝึกปฏิบัติอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานอาชีพ โปรแกรมด้านการนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ