คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ #591

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 591

คำอธิบายรายวิชา

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการและการทำงานเบื้องต้น การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีฐานข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน องค์กร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม และจริยธรรมคอมพิวเตอร์