ผู้สอน
สมฤดี สงวนแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-213 Sociology of Conflict (สังคมวิทยาความขัดแย้ง)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21303

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม สาเหตุการจัดการความขัดแย้งในระดับต่างๆ เช่น ระดับครอบครัว ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม เน้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมาฉันท์ และการสร้างสันติภาพในบริบทจังหวัดชายแดนใต้