เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-213 Sociology of Conflict (สังคมวิทยาความขัดแย้ง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม สาเหตุการจัดการความขัดแย้งในระดับต่างๆ เช่น ระดับครอบครัว ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม เน้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมาฉันท์ และการสร้างสันติภาพในบริบทจังหวัดชายแดนใต้