วิธีการทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กนกวรรณ แซ่เฮง

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

วิชาประวัติศาสตร์ ม.2