English On Tour

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนัชญา พุ่มปรีชา

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

ให้นักเรียนฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง