English On Tour

ธนัชญา พุ่มปรีชา

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง