พว 31001 วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

พว 31001 วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 5 หน่วยกิต