วิทยาศาสตร์

นริศรา อ่อนสด

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์