0101421 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
ผู้สอน

ดร. วรพจน์ ปานรอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
0101421 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21337

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำอธิบายชั้นเรียน

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศ

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกับการประกอบอาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ในการประกอบอาชีพได้

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ วิธีการ นำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.