0101421 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายชั้นเรียน

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศ

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกับการประกอบอาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ในการประกอบอาชีพได้

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ วิธีการ นำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์