เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

664511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นิยามของทฤษฎี แนวคิด ข้อสมมติ การสร้างทฤษฎี หลักพื้นฐานการวิจัย หลักพื้นฐานการวิจัยทางการบัญชี รูปแบบงานวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย คำถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย วรรณคดีปริทัศน์ การวัดตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล การนำเสนอผลการวิจัย