Disability Study

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภทของความพิการ สิทธิของคนพิการ นโยบายแนวปฏิบัติ การให้บริการและการพัฒนาคนพิการ ทั้งในและต่างประเทศ