เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Disability Study

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภทของความพิการ สิทธิของคนพิการ นโยบายแนวปฏิบัติ การให้บริการและการพัฒนาคนพิการ ทั้งในและต่างประเทศ