เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MBC0204 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การกําหนดโครงสราง กําหนดแผนงาน การเขียนขอเสนอโครงการ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะหขอกําหนดความตองการของผูใช การวางแผนโครงการ การสรางทีมงาน การประมาณการงบประมาณและคาใชจายโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการ การบริหารงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการนําเสนอโครงการ