กศน.ตำบลพิบูล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

การทดสอบขั้นพื้นฐาน